×
Am lansat o noua aplicatie, disponibila doar pe Android.

Noua aplicatie Daedalus Online te ajuta sa fii mai aproape de lumea digitala.

Acum poti accesa si completa sondajele direct de pe telefonul mobil!

Reguli

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor, Daedalus New Media Research are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este statistic.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare analziei statistice. Refuzul dumneavoastra determina sa nu mai fiti invitata la alte cercetari de piata online.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: clienti care au comandat studiile online (DAR FARA A SE IDENTIFICA PARTICIPANTUL LA SONDAJ – clientul are dreptul doar asupra rezultatelor in sens statistic).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti trimite un email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Drepturile persoanelor vizate

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Regulamentul general privind protecţia datelor

CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate

Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii: a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;

g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2): a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau

c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:

a) persoana vizată deţine deja informaţiile;

b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;

c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere

Art. 16: Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.

(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

Art. 21: Dreptul la opoziţie

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Intrarea in panel

Toate persoanele sunt libere sa intre in comunitatea Daedalus Online. Cu toate acestea, ne rezervam dreptul de a refuza intrarea in panel a anumitor persoane, fara a da o explicatie la acest lucru.

Daedalus Online realizeaza sondaje in domenii precum: pre-testare de reclame TV, lansari de noi produse, masurarea satisfactiei clientilor etc. Fiecare studiu este adaptat locuitorilor anumitor teritorii. Pentru acuratetea datelor ne rezervam dreptul de a refuza intrarea in panel a persoanelor care locuiesc in alta tara. In cazul in care se constata ca o persoana locuieste in alta tara decat cea declarata la inregistrare, Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul sa inactiveze contul acelei persoane.

In niciun caz, o persoana care lucreaza la Daedalus New Media Research nu poate intra in acesta comunitate.

Inregistrarea si informatiile personale

Deoarece Daedalus New Media Research trebuie sa livreze clientilor sai analize statistice, avem nevoie de anumite informatii personale de la dumneavoastra, dar si de informatii confidentiale, ca de exemplu venitul. Furnizarea acestor informatii este o conditie de a intra in panel.

Daedalus New Media Research nu culege date de la persoane cu varsta sub 14 ani, fara acceptul parintilor sau reprezentantului legal.

Daca sunteti parinte sau ocrotitor legal care a descoperit faptul ca minorul sau copilul sub varsta de 14 ani a transmis datele sale cu caracter personal fara permisiunea sau consimtamantul dvs., vom sterge aceste date la cererea dvs. Pentru a solicita stergerea datelor minorului dvs., va rugam sa transmiteti un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu  Numele de Utilizator si/sau adresa de e-mail pe care a prevazut-o minorul dvs.

Iesirea din panel

Persoanele care sunt membri in comunitatea Daedalus Online pot sa-si manifeste dorinta in orice moment de a iesi din acest panel. La scurt timp dupa acest lucru, informatiile despre acea persoana sunt sterse din baza de date, iar persoana respectiva nu va mai fi contactata.

Daca o persoana nu a raspuns la un sondaj pe o perioada mai mare de 12 luni, acea persoana va fi declarata inactiva. Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul de a sterge toti membrii inactivi.

Pentru a garanta calitatea analizelor statistice livrate Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul de a inactiva panelistii care au completat chestionarele mult mai repede decat durata medie calculata de sistem fara a-i avertiza in prealabil.

Pentru a garanta calitatea analizelor statistice livrate de Daedalus New Media Research clientilor, noi schimbam regulat membrii comunitatii. Daedalus New Media Research are dreptul de a sterge un panelist din baza de date, fara a-l avertiza in prealabil si fara a justifica decizia.

Cum functioneaza comunitatea?

Toti membrii comunitatii Daedalus Online si-au dat acceptul de a primi invitatii pe email si de a raspunde la sondaje. Participarea la sondaje nu este o obligatie. Chestionarele se pot completa o singura data.

Este interzisa detinerea a doua sau mai multe conturi de catre aceeasi persoana. Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul de a inactiva conturile persoanelor care incalca aceasta regula.

Intrebarile despre sondaje se pot trimite la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Daedalus New Media Reseach a luat masuri pentru securizarea datelor. Cu toate acestea, daca un virus va aparea in emailul trimis catre respondenti, Daedalus New Media Research nu poate fi responsabila in niciun fel de consecintele acestor probleme, iar respondentii nu pot in niciun fel sa ceara despagubiri materiale sau de orice alta natura.

Daedalus New Media Research nu poate garanta un numar minim sau maxim de invitatii care se vor trimite fiecarui panelist de-a lungul unui an de zile.

Cand un numar suficient de respondenti, din punct de vedere statistic, au raspuns la sondaj, Daedalus New Media Research sau clientul are dreptul in orice moment sa inchida proiectul si sa refuze orice raspuns la sondaj.

Inregistrarea raspunsurilor la sondaj

In afara de datele personale ale respondentilor, Daedalus New Media Research stocheaza si alte informatii sau raspunsuri la sondaje. Aceste informatii se pot referi la coordonatele private, opiniile politice etc.

Persoanele inscrise in comunitatea Daedalus Online sunt de acord ca Daedalus New Media Research sa stocheze toate aceste informatii pentru a le utiliza in viitor in sens statistic.

Orice persoana are dreptul sa ceara companiei Daedalus New Media Research informatii privind datele stocate despre el/ea. De asemenea, poata sa ceara corectarea acestor date.

Transferarea datelor unei terte parti

Membrii comunitatii Daedalus Online isi dau acordul ca Daedalus New Media Research sa dea informatiile si raspunsurile la sondaje unei alte firme de cercetare de piata. Cu toate acestea, acea firma de cercetare de piata va utiliza acele informatii doar in sens statistic, fara a da publicitatii numele persoanelor, adresa, sau alte informatii private.

Conditii de participare

Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul sa modifice oricand regulile de functionare a panelului. Toti membrii vor fi instiintati de aceste lucruri.

Conversie si acordare puncte

In momentul in care un respondent acumuleaza minim 1000 de puncte, acesta poate sa le transforme in bani. 100 de puncte sunt echivalentul unui euro. Plata se va face in moneda nationala, la cursul oficial de schimb valutar din ziua platii.

Daedalus New Media Research isi rezerva dreptul de a nu acorda punctele unei persoane sau de a le retrage, daca se dovedeste ca persoana respectiva a dat raspunsuri false la sondaj, a raspuns in locul altei persoane sau nu a respectat regulile de participare.

Acest site foloseste cookies si fingerprinting digital. Prin acceptul dumneavoastra de a intra in comunitatea Daedalus Online va exprimati acordul asupa folosirii cookie-urilor si a fingerprinting-ului digital. 

Confidentialitate

Informatiile colectate din sondaje sunt confidentiale. Scopul sondajelor online este de a aduna informatii statistice despre grupuri si nu despre individ. Informatiile colectate la nivel de individ nu vor fi facute public in niciun fel. Daedalus New Media Research poate ocazional sa furnizeze informatiile colectate catre o alta firma de cercetare de piata, dar care trateaza informatiile tot in mod statistic si se supune la aceleasi reguli de confidentialitate.

Participare voluntara

Participarea la studii este voluntara. Statutul de membru in comunitatea Daedalus Online se bazeaza pe acordul dumneavoastra direct. Sunteti liber ca in orice moment sa va retrageti, sa cereti stergerea informatiilor total sau partial.

Devenind membru in comunitatea Daedalus Online, acceptati sa primiti invitatii pe email pentru a participa la sondajele noastre.

De ce va cerem informatiile personale

Pentru a deveni membru in comunitatea noastra, vi se cere sa completati un mic sondaj. Prin acesta noi colectam informatiile personale impreuna cu alte informatii relevante pentru sondajele ulterioare. Va cerem adresa de email pentru a va trimite invitatii de participare la sondaje. Informatiile pe care vi le cerem, precum nume, adresa, sex, data nasterii ne ajuta sa alegem sondajele la care sa fiti invitat.

Am fost informat ca am dreptul sa ma opun prelucrarii datelor personale care ma privesc si sa solicit stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa cu o cerere online la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu textul REFUZ PRELUCRARE DATE. De asemenea, imi este recunoscut dreptul de a ma adresa justitiei.

Retragerea din comunitate

Daca doriti sa va retrageti din comunitatea Daedalus Online, puteti trimite un email la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul “DEZABONARE”.

Va rugam sa asteptati 5 zile lucratoare pentru ca informatiile dumneavoastra sa fie sterse complet din baza noastra de date.

Securitatea datelor

Daedalus New Media Research a luat toate masurile ca informatiile furnizate de membrii sai sa fie pastrate pe un server sigur. Datele sunt stocate pe un server parolat. Doar persoanele autorizate au acces la aceste informatii. Accesul la aceste informatii este limitat doar la cativa angajati ai companiei Daedalus New Media Research.

Mentiuni legale

Este posibil sa trebuiasca sa prezentam informatii personale atunci cand legea o impune.

Participarea la studii a copiilor

Daedalus New Media Research nu culege date de la persoane cu varsta sub 14 ani, fara acceptul parintilor sau reprezentantului legal.

Daca sunteti parinte sau ocrotitor legal care a descoperit faptul ca minorul sau copilul sub varsta de 14 ani a transmis datele sale cu caracter personal fara permisiunea sau consimtamantul dvs., vom sterge aceste date la cererea dvs. Pentru a solicita stergerea datelor minorului dvs., va rugam sa transmiteti un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu  Numele de Utilizator si/sau adresa de e-mail pe care a prevazut-o minorul dvs.

Copyright

Acest site este proprietatea Daedalus New Media Research.

Toate studiile la care participati sunt proprietatea Daedalus New Media Research sau a clientilor sai, persoane fizice sau juridice.

Este valabil pentru toate textele, imaginile, graficele, filmele, etc. Trasformarea, duplicarea, traducerea,salvarea sau publicarea materialelor din site sau din sondajele online este interzisa prin legea dreptului de autor. Incalcarea acestei legei se pedepseste conform legilor in vigoare ale statului roman.